Disclaimer

Algemeen

Gebruik van Beeldwoordenboek.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.


Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt Beeldwoordenboek.nl met zorg samengesteld, echter kan voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Beeldwoordenboek.nl geeft met deze website de mogelijkheid om via beeldmateriaal woorden en begrippen te vinden, tevens nieuwe woorden te leren en hierdoor de woordenschat te vergroten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.


Intellectuele eigendomsrechten

Beeldwoordenboek.nl maakt gebruik van teksten die meer informatie verschaffen over het beschikbare beeldmateriaal, welke voornamelijk afkomstig zijn van Wikipedia. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Beeldwoordenboek.nl zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.


Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Beeldwoordenboek.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Beeldwoordenboek.nl zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Beeldwoordenboek.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.


Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Wijzigingen

De informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan de op Beeldwoordenboek.nl aangeboden informatie kan geen rechten worden ontleend.